Transport af begrænsede varer

Kan jeg medbringe ekstra brændstof?

Nej. I overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne kan beholdere med ekstra brændstof ikke transporteres i private køretøjer.

 

Kan jeg rejse med gas?

I henhold til international og britisk lovgivning skal passagerer, der ønsker at transportere gasser i cylindre (tryk- eller gasbeholdere), overholde følgende bestemmelser, som Selskabet er forpligtet til at anvende i overensstemmelse med de relevante regler. Der kan være andre gasser, som ikke er specifikt angivet nedenfor, som Selskabet kan transportere; søg rådgivning hos vores Fragtafdeling. Ansvaret for at kontrollere, om stoffer eller artikler, der transporteres skal registreres, forbliver til enhver tid kundens; Stena Line kan ikke påtage sig noget ansvar for forsinkelse eller afslag på at acceptere sådanne varer til skibsladning, hvis lovbestemmelser eller betingelser ikke er opfyldt eller vi ikke på forhånd er underrettet på tidspunktet for reservationen.

 

Propan- og butangas kun til privat brug (dvs. campingformål) må transporteres i cylindre op til i alt 47 kg (eksklusive vægten af gasbeholderen).

 

Dykkergasser (herunder luft) til personlig brug kan transporteres i private køretøjer, der bruges til at transportere passagerer og deres personlige dykkerudstyr i henhold til følgende betingelser: (i) Gasflasker, der transporteres, skal være til passagerens personlige brug. (ii) Det maksimale antal cylindre, der transporteres pr. køretøj, skal være seks, af størrelse ‘F’ eller mindre (dvs. op til 60 liter samlet vandkapacitet), indeholdende enten KOMPRESSERET LUFT (UN1002), KOMPRIMERET ILT (UN1072) eller KOMPRESSERET GAS, OXIDERENDE NOS (ilt, lattergas) (UN3156) (dette har generelt handelsnavnet 'Entenox') (iii) Alle cylindre skal sikres inde i køretøjet for at forhindre bevægelse. (iv) Andet farligt gods (herunder brandfarlige gasser og brandfarlige væsker) må under ingen omstændigheder transporteres i det samme køretøj som disse 'dykkergasser'.

 

Medicinsk ilt til personligt brug i private køretøjer (bruges til at transportere syge eller handicappede). Køretøjer må bære op til seks, af størrelse 'F' eller mindre (dvs. op til 60 liter samlet vandkapacitet) indeholdende UN 1072 – Komprimeret ilt, forudsat at patienten har et brev fra en læge om, at de kræver medicinsk ilt.

 

Kalibreringsgas, der ikke er giftig og udelukkende anvendes til kalibreringsformål, kan transporteres, forudsat at den samlede vandkapacitet i trykbeholderne (cylinderen) eller små beholdere, der indeholder gas (gaspatroner) ikke overstiger 50 liter.

 

Ikke-brandfarlige gasser (klasse 2.2) kan accepteres til skibsladning, hvis de transporteres ved et tryk på mindre end 200 kPa ved 20 °C og ikke er flydende eller nedkølet flydende gas. Bemærk størrelse F har 9,4 liter vandkapacitet, med omtrentlige dimensioner 930 mm x 140 mm.

 

Vær opmærksom på, at transportkrav gælder lige meget for nominelt tomme flasker, da internationale regler betragter 'tomme' trykbeholdere (cylindre) som farligt gods, medmindre de er renset, og hvor et certifikat, der bekræfter dette, ledsager cylinderen. Undtagen når den bruges til medicinsk formål, skal gastilførslen altid lukkes på de cylindre, der transporteres til de ovennævnte formål; alle cylindre skal sikres tilstrækkeligt mod skibets bevægelse og væk fra antændelseskilder og varme. Vi forbeholder os retten til at kontrollere, om en cylinder er tom eller anmode om et certifikat som bevis på rengøring / rensning, hvis cylindre bæres og registreres hos os som 'tomme'. Alle genstande, der er angivet ovenfor, skal registreres hos virksomheden ved at ringe til vores kontaktcenter mindst 24 timer før datoen og tidspunktet for afrejsen og igen ved tjek-ind ved ankomst til havnen. Acetylengas må ikke transporteres på noget tidspunkt eller under nogen omstændigheder.

 

Kan jeg rejse med færgen med skydevåben og/eller ammunition?

Skydevåben, sportsvåben og ammunition vil kun blive transporteret i overensstemmelse med streng selskabspolitik, der tager hensyn til alle de lovmæssige og/eller lovgivningsmæssige bestemmelser, der er gældende for vores ruter på rejsetidspunktet. Skydevåben, sportsvåben og ammunition skal deklareres over for selskabet ved at ringe til vores kontaktcenter. Denne reservation og deklarering skal foretages mindst 24 timer før afrejsetidspunktet, og deklareringen skal foretages igen ved tjek-ind ved ankomst til havnen. Du kan også blive pålagt at rejse med en fragtbillet afhængigt af de medbragte varer. Da lovgivningen kan ændre sig, forbeholder vi os retten til at ændre vores transportbetingelser i overensstemmelse hermed med kort varsel. 

 

Maksimalt 1000 patroner af UN-klasse 1.4 må transporteres i et privat køretøj uden dokumentation, forudsat at patronerne er i originalproducentens emballage. Mængder, der overstiger denne mængde, eller som ikke er klasse 1.4, skal registreres og transporteres i henhold til de fulde bestemmelser i IMDG -koden; og kun hvis færgens "dokument vedrørende overholdelse af regler om farligt gods" tillader sådan transport.  Ammunition i større mængder end 1000 patroner, som kun ville blive transporteret, når den understøttes af en erklæring om farligt gods, skal reserveres og billetteres via vores fragtafdeling (og dette vil også være afhængigt af den anmodede færge / rute, og hvis den er autoriseret til at gøre dette i henhold til lovpligtig færgecertificering). Ved sådanne henvendelser henvises der til vores fragtreservationsafdeling.

 

Det er et krav, at ethvert skydevåben altid understøttes af udstedelse af en licens, der er passende for afrejselandet og/eller destinationen. Denne skal være tilgængelig for kontrol, hvis der anmodes om det. Når et køretøj med skydevåben ankommer til havnen, får vores vagtchef og havnens sikkerhedstjeneste besked, og der vil derefter blive implementeret lokalt dokumenterede procedurer for at sikre, at følgende handlinger foretages efter behov: 

 

Skydevåben, sportsvåben og ammunition forbliver i køretøjet under overfarten, forudsat at:

a) Skydevåben, sportsvåben og ammunition er ude af syne og sikret i en passende låst kasse i køretøjets bagagerum.

b) Lastebetjenten eller dennes udpegede stedfortræder har bekræftet, at alle døre til køretøjet er låst.

c) Køretøjspassagerer forbliver under nøje opsyn, indtil de har forladt bildækket.

 

Når skibet ankommer til sin destination, fungerer proceduren i omvendt rækkefølge i henhold til lokale, dokumenterede procedurer i den pågældende havn.

 

Det er gæstens ansvar at have alle de nødvendige oplysninger om våben, serienumre, jagtkort, våbentilladelser efter behov. 

 

Gående passagerer

Gående passagerers transport af skydevåben, sportsvåben, ammunition, sværd, knive, kantede våben og farlige stoffer er til enhver tid forbudt. Yderligere oplysninger kan om nødvendigt fås hos vagtchefen i afrejsehavnen. 

 

Kan jeg rejse med farligt gods?

Det er ikke tilladt at rejse med farligt gods, skydevåben eller ammunition uden vores forudgående tilladelse. Overholdelse af alle gældende regler, som var gældende på tidspunktet for reservation og rejse, og hvor det er hensigtsmæssigt at fremlægge eventuelle relevante erklæringer eller licenser på anmodning, skal til enhver tid overholdes af den person, der er ansvarlig for køretøjet. Farligt gods til søtransport, som reguleret i IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods) omfatter stoffer eller artikler, der er klassificeret og identificeret i følgende kategorier:

  • Eksplosive stoffer eller artikler (klasse 1)
  • Gasser (brandfarlige, ikke-brandfarlige, giftige – klasse 2.1, 2.2 eller 2.3)
  • Brandfarlige væsker (klasse 3) 
  • Brandfarlige faste stoffer (klasse 4.1, 4.2 eller 4.3)
  • Oxiderende stoffer og organiske peroxider (klasse 5.1 eller 5.2)
  • Giftige og infektiøse stoffer (klasse 6.1 eller 6.2) 
  • Radioaktivt materiale (klasse 7)
  • Ætsende stoffer (klasse 8) 
  • Diverse farlige stoffer og artikler (klasse 9)
  • Havforurenende stoffer (i henhold til MARPOL-reglerne)

Det er upraktisk at angive specifikke genstande, der er klassificeret som farligt gods, da det er en ikke-udtømmende liste. Ansvaret for at kontrollere, om stoffer eller artikler, der transporteres, skal registreres, forbliver til enhver tid kundens; Stena Line kan ikke påtage sig noget ansvar for forsinkelse eller afslag på at acceptere sådanne varer til skibsladning, hvis lovbestemmelser eller betingelser ikke er opfyldt. 

 

Kan jeg medbringe svinekød eller svinekødsprodukter til Storbritannien fra EU eller EFTA?

 

Fra 1. september 2022 er det ulovligt at medbringe mere end 2 kg svinekød eller svinekødsprodukter til Storbritannien fra EU-lande og lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), medmindre disse produkter bærer EU-sundhedsmærket, eller er kommercielt pakket som “af EU-oprindelse”. Dette gælder ikke for kommerciel import, som forbliver upåvirket af denne foranstaltning.