Information om videoovervågning (CCTV)

Stena Line udfører videoovervågning flere steder, i vores terminaler, havne, kontorer og ombord på vores færger. Denne databeskyttelsespolitik beskriver blandt andet, til hvilke formål vi udfører videoovervågning og behandler dine personoplysninger, hvem vi deler dem med, og hvilke rettigheder du har i forhold til dine personoplysninger. Vi respekterer dit privatliv og forpligter os til at beskytte dine personoplysninger.

 

1. Indledning

Vi er Stena Line Scandinavia AB med svensk momsnummer 556231-7825 (“Stena Line”) og er ansvarlige som dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Alle henvisninger i denne databeskyttelsespolitik til “vi”, “os” eller “vores” skal betragtes som en henvisning til Stena Line. Vores kontaktoplysninger er medtaget i slutningen af denne databeskyttelsespolitik.

 

Vores følgende Stena Line-koncernselskaber er involveret i videoovervågningen som databehandlere:

 

Stena Line Danmark A/S

Stena Line Polska Sp. z o.o.

Stena Line BV

Stena Line Stevedoring BV

Stena Line Ltd.

Baltic RoRo Services GmbH

SIA Stena Line

Stena Rederi A/S

Retail and Food Services in Sweden AB

Buro Scanbrit

 

2. Databeskyttelsespolitikkens anvendelsesområde

Denne databeskyttelsespolitik dækker Stena Lines behandling af videoovervågning i vores terminaler, havne, kontorer og ombord på vores færger. Behandlingen vedrører alle enkeltpersoner (besøgende, kunder, medarbejdere, iværksættere, partnere), som besøger os i vores terminaler, hvor vi driver virksomhed, rejser på vores færger eller arbejder for os i terminaler og havne eller på vores færger, og som kan ses og identificeres gennem optaget materiale. Dette dækker også offentligt tilgængelige områder af terminalerne sammen med tilstødende serviceområder (kassevinduer, tjek-ind og ombordstigning) og områder, hvor passagerer bevæger sig. Videoovervågning udføres 24 timer i døgnet og dækker kun visuel optagelse.

 

Der er ingen optagelse af nogen lyd på noget sted. Sanitære faciliteter er udelukket fra overvågningen.

 

Så snart du går ind på et område, hvor der udføres videoovervågning, underrettes du om overvågningen via grafisk skiltning.

 

3. Hvilke kategorier af dine personoplysninger behandler vi?

Stena Line behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 

 • Stillbilleder og korte videosekvenser af dig (ingen optagelse af lyd)
 • Hvis relevant, oplysninger om dit eventuelle køretøj, inkl. bilens registreringsnummer

 

4. Til hvilke formål behandler vi dine personoplysninger, hvad er retsgrundlaget for sådanne behandlingsaktiviteter, og hvor længe opbevares oplysningerne?

Stena Line behandler dine personoplysninger til de formål, der er angivet nedenfor. Til hvert formål skal Stena Line have et retsgrundlag. Et retsgrundlag kunne f.eks. være (i) dit samtykke til den relevante behandlingsaktivitet, (ii) at behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du er part i, eller (iii) at behandlingen er nødvendig for overholdelse af en juridisk forpligtelse, eller (iv) at Stena Line eller en tredjepart har en legitim interesse i at behandle personoplysningerne, som ikke tilsidesættes af din interesse i ikke at få personoplysningerne behandlet. Under hvert af de formål, der er anført nedenfor, vil retsgrundlaget, som Stena Line påberåber sig, være angivet.

 

Formålet med overvågningen er hovedsageligt, at Stena Line skal skabe et sikkert miljø for alle enkeltpersoner, samt understøtte virksomhedens forebyggende arbejde mod alvorlige hændelser, der udgør en trussel mod enkeltpersoner eller ejendom og ved undersøgelse af skader og tyverier. Overvågningen har også til formål at forhindre uautoriserede besøg på afspærrede områder i havne, kontorer eller på færger, samt yde visuel støtte til Stena Lines sikkerhedsafdeling.

 

Stena Lines virksomheder er også forpligtede til at følge lovkrav. Det internationale reglement for sikring af skibe og havnefaciliteter (International Ship and Port Facility Security) (ISPS)) er en ændring af konventionen om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS-konventionen) (1974/1988) om maritim sikkerhed, herunder minimumssikkerhedsordninger for skibe, havne og offentlige organer. Den foreskriver ansvar for regeringer, rederier, skibspersonale og havne-/facilitetspersonale for at “opdage sikkerhedstrusler og træffe forebyggende foranstaltninger mod sikkerhedshændelser, der påvirker skibe eller havnefaciliteter, der bruges i international handel”. EU har vedtaget Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter. Storbritannien har vedtaget sikkerhedsforordningerne for skibs- og havnefaciliteter 2004 (The Ship and Port Facility (Security) Regulations 2004).

 

I tilfælde af en hændelse er formålet med at opbevare videooptagelser at sikre bevismateriale for at videresende dette materiale til relevante statslige tjenester eller organer (f.eks. politi, myndigheder, domstole, anklagemyndighed osv.) og andre autoriserede enheder (f.eks. forsikringsselskaber).

 

Overvågningsoptagelser overskrives eller slettes som regel automatisk højst 30 dage efter optagelsesdatoen, hvor det nøjagtige tidspunkt for overskrivning eller sletning af en optagelse afhænger af de tekniske egenskaber og/eller hukommelseskapaciteten af det pågældende omkodningsudstyr eller -system. I tilfælde af en hændelse, eller hvis optagelsen er en del af en politianmeldelse eller igangværende politiefterforskning, kan overvågningsoptagelsen behandles i den periode, der er nødvendig for at fastlægge eller gøre eventuelle krav gældende, der er relateret til den pågældende hændelse, eller for at forsvare sig mod sådanne krav.

 

Nedenfor finder du en tabel, der opsummerer formål, retsgrundlag og opbevaringsperiode.

 

FormålRetsgrundlagOpbevaringsperiode
Sikre enkeltpersoners sikkerhedLegitim interesse

Op til 30 dage

 

Sikre sikkerheden af ejendomLegitim interesse

Op til 30 dage

 

Sikre informationssikkerhed (herunder Stena Lines forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendom)Legitim interesse

Op til 30 dage

 

Fastslå, som en del af efterforskninger, identiteten af mulige lovovertrædere i tilfælde af mulige efterforskninger eller forsvar af kravLegitim interesse30 dage eller indtil den igangværende proces er afsluttet

 

 

5. Hvem har adgang, og hvem deler vi dine personoplysninger med?

For at opfylde ovennævnte formål har Stena Line autoriserede medarbejdere, der har tilladelse til at tilgå videoovervågningssystemerne og optaget materiale. Afhængigt af placering og rutetype er disse autoriserede medarbejdere en del af de angivne virksomheder i afsnit 1.

 

Nogle steder kan oplysningerne behandles af databehandlere. Det er virksomheder, som Stena Line har hyret med henblik på sikkerhed og overvågning, samt driften af videoovervågningssystemer. Disse partnere er udvalgt med omhu og må ikke bruge oplysningerne til andre formål end at levere de aftalte tjenester, hvortil de er hyret af Stena Line.

 

For at opfylde de ovenfor anførte formål deler Stena Line dine personoplysninger med følgende modtagere:

 

 • Securitas Sverige AB, Stockholm, Sverige og dets datterselskaber i Storbritannien, Irland, Polen, Danmark, som vores databehandlere.
 • Relevante statslige tjenester eller organer (f.eks. politi, myndigheder, domstole, anklagemyndighed osv.) og andre autoriserede enheder (f.eks. forsikringsselskaber)
 • Andre selskaber inden for Stena Line-koncernen

 

6. Overfører vi dine personoplysninger uden for EU/EØS og Storbritannien?

Stena Line behandler dine personoplysninger i EU/EØS og Storbritannien.

 

Da vi også driver virksomhed i Storbritannien og på færgeruter mellem Storbritannien og EU, kan behandlingen af personoplysninger også betyde, at oplysninger behandles i eller overføres til Storbritannien eller til EU. Storbritannien betragtes som et tredjeland, men EU-kommissionen har tildelt Storbritannien en tilstrækkelighedsafgørelse. Den britiske regering havde allerede anset EU-landene for at være tilstrækkelige. Det betyder, at oplysninger fortsat kan udveksles frit mellem EU og Storbritannien.

 

Der udføres ingen overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS og Storbritannien.

 

7. Hvilke rettigheder har du?

Nedenfor er en oversigt over de rettigheder, som du har i henhold til europæisk databeskyttelseslovgivning. Udøvelsen af disse rettigheder er gratis, og du kan udøve rettighederne ved at sende en skriftlig anmodning. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder (se kontaktoplysninger i slutningen af denne databeskyttelsespolitik).

 

Bemærk, at Stena Line altid vil foretage en vurdering af en anmodning om at udøve en rettighed for at afgøre, om anmodningen er gyldig. Alle rettigheder anført nedenfor er ikke absolutte, og undtagelser kan være gældende.

 

I tillæg til de rettigheder, der er anført nedenfor, har du altid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed vedrørende Stena Lines behandling af dine personoplysninger.

 

a) Ret til indsigt. Du er efter anmodning berettiget til at modtage en kopi af dine personoplysninger, som Stena Line behandler, samt til at få supplerende oplysninger om Stena Lines behandling af dine personoplysninger.

 

b) Ret til berigtigelse. Du har ret til at få dine personoplysninger berigtiget og/eller fuldstændiggjort, hvis de er forkerte og/eller ufuldstændige.

 

c) Ret til sletning. Du har ret til at anmode Stena Line om at slette dine personoplysninger uden unødig forsinkelse under følgende omstændigheder:

 

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
 • Du trækker dit samtykke til en behandlingsaktivitet tilbage, og der er intet andet retsgrundlag for behandlingen.
 • Du gør gyldig indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller
 • personoplysningerne skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse.

 

d) Ret til at begrænse behandling. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

 

 • Nøjagtigheden af personoplysningerne undersøges
 • Behandlingen er ulovlig eller ikke længere nødvendig til formålet med behandlingen, men du modsætter dig sletning af personoplysninger og anmoder om begrænsning i stedet for
 • Stena Line har ikke længere brug for personoplysningerne, men du har brug for personoplysningerne til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller
 • du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og en sådan indsigelse skal bekræftes.

 

e) Ret til dataportabilitet. Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har tilvejebragt for Stena Line med henblik på at sende disse til en anden tjenesteudbyder, hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på dit samtykke eller opfyldelsen af en kontrakt.

 

f) Generel ret til at gøre indsigelse. Du har til enhver tid en generel ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, der er baseret på Stena Lines legitime interesser. Hvis du gør indsigelse, skal vi påvise, at vi har tvingende legitime årsager til en sådan behandling, eller at vi har brug for personoplysningerne for at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav.

 

g) Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Hvis du gør dette, må Stena Line ikke længere behandle dine personoplysninger til sådanne formål.

 

8. Hvordan kan du kontakte os?

Du kan kontakte os gennem følgende kommunikationskanaler:

 

Hovedkontor:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gøteborg, Sverige

E-mail: info.se@stenaline.com

Tlf.: +46 (0) 31 85 80 00

 

Bemærk, at vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger.

 

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gøteborg, Sverige

E-mail: dpo@stenaline.com

Tlf.: +46 (0) 31 85 80 00

 

Disse oplysninger blev opdateret den 19. oktober 2021 og den seneste version vil altid være tilgængelig på denne hjemmeside. Indholdet af oplysningerne kan ændres, idet love og forordninger ændrer sig.